1. فراگرد مدیریت تغییر پیشرو در یک محیط دولتی پیچیده

دوره 28، شماره 91، بهار 1398، صفحه 65-85

10.22054/jmsd.2019.9661

رضا َشیخ؛ سعید آیباغی اصفهانی؛ احسان لطفی