1. طراحی و تبیین مدل‌ شایستگی‌ در ارتباطات بین فردی سازمانی

دوره 27، شماره 88، تابستان 1397، صفحه 143-174

10.22054/jmsd.2018.8930

حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار؛ محمد یزدانی زیارت


2. ارزشهای زیست محیطی وسبک زندگی عوامل تعیین کننده رفتار (بوم شناختی) مصرف کننده

دوره 25، شماره 83، بهار 1396، صفحه 69-92

10.22054/jmsd.2017.7482

عباسعلی رستگار؛ سید محمد حسین هاشمیان؛ سید صفر علوی