1. شناسایی الگوی ذهنی کارکنان به روش کیو

دوره 27، شماره 89، پاییز 1397، صفحه 91-117

10.22054/jmsd.2018.27027.2539

علی صفری؛ نوشین خیری