1. ارزیابی عملکرد شرکت بهرهبرداری مترو تهران با مدل کارتارزیابی متوازن

دوره 15، شماره 58، پاییز 1387، صفحه 107-125

مهدی حقیقی کاشف؛ فواد صادقی