1. طراحی الگوی کنترل راهبردی در سازمانهای صنعتی دفاعی

دوره 16، شماره 60، پاییز 1388، صفحه 9-22

سید محمد اعرابی؛ محمد علی فرقانی اله آبادی