1. الگوی مدیریت اوقات فراغت کارکنان در محل کار با رویکرد ترکیبی

دوره 28، شماره 94، زمستان 1398، صفحه 63-84

10.22054/jmsd.2020.40780.3251

هادی تیموری؛ فرخنده فروزان؛ علی صفری


2. الگوی نظام جبران خدمات شایسته محور کارکنان

دوره 27، شماره 90، زمستان 1397، صفحه 115-140

10.22054/jmsd.2019.9398

هادی تیموری؛ آرش شاهین؛ علی شائمی برزکی؛ عبداله کریمی