1. بررسی خصوصیات سیستم های حسابداری صنایع استان خوزستان

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 92-110

سید حسین سجادی؛ محمدمهدی رزاقی


2. کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت های آب و فاضلاب ایران

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 157-195

سید حسین سجادی؛ محمدعلی معتمدی