1. پارادایم جدید: از مدیریت توسعه تا مدیریت توسعه پایدار

دوره 7، شماره 27.28، زمستان 1379، صفحه 1-24

شمس السادات زاهدی؛ حسن دانائی فرد