1. دیوانسالاریها و نقش آنها در حکومت

دوره 2، شماره 7، پاییز 1371، صفحه 73-94

حسین وزیری


2. مفاهیم نو در عدم تمرکز سازمانی

دوره 1، شماره 1، بهار 1370، صفحه 46-61

ابوالحسن فقیهی؛ حسین وزیری