1. الگوی نظام جبران خدمات شایسته محور کارکنان

دوره 27، شماره 90، زمستان 1397، صفحه 115-140

10.22054/jmsd.2019.9398

هادی تیموری؛ آرش شاهین؛ علی شائمی برزکی؛ عبداله کریمی


2. فرآیند درون فردی مشارکت در تسهیم دانش

دوره 27، شماره 88، تابستان 1397، صفحه 103-141

10.22054/jmsd.2018.8929

علی شائمی برزکی؛ مسعود کیان‌پور؛ فاطمه شاکری