1. طراحی و تبیین صلاحیت‌های حرفه‌ای کارشناسان منابع انسانی

دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 61-96

10.22054/jmsd.2017.8443

جواد پورکریمی؛ محمدرضا کرامتی؛ علیرضا محمدی