1. محیط مساعد کسب و کار، پیش نیاز توسعه کارآفرینی در ایران

دوره 17، شماره 61، بهار 1389، صفحه 65-89

محمود احمدپور داریانی؛ علی داوری؛ قاسم رمضانپور نرگسی


2. بررسی رابطه فرایند توسعه نیروی انسانی با فرایند توسعه تکنولوژی در ایران

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 50-66

قاسم رمضانپور نرگسی