1. محیط مساعد کسب و کار، پیش نیاز توسعه کارآفرینی در ایران

دوره 17، شماره 61، بهار 1389، صفحه 65-89

محمود احمدپور داریانی؛ علی داوری؛ قاسم رمضانپور نرگسی