1. بررسی نقش واسط خلاقیت در رابطه ی بین توانمندی روانشناختی و تعهد کارکنان

دوره 25، شماره 81، پاییز 1395، صفحه 101-121

10.22054/jmsd.2016.6759

سعید مرتضوی؛ شمس الدین ناظمی؛ حمیده پریشانی فروشانی


2. بهسازی سازمانی در دانشگاه

دوره 5، شماره 17.18، تابستان 1374، صفحه 87-102

سعید مرتضوی؛ حبیب الله دعایی