1. توسعه یک مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد تولید به همراه یک مطالعه موردی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1387، صفحه 91-106

مقصود امیری؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ سید مصطفی میرهدایتیان؛ احسان مومنی


2. رویکردی ریاضی به فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 111-136

جمشید صالحی صدقیانی


3. بهینه سازی در سیستم های صف

دوره 7، شماره 27.28، زمستان 1379، صفحه 77-90

جمشید صالحی صدقیانی