1. سنجش و رتبه‏ بندی شاخص‏های ارزیابی عملکرد امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

دوره 19، شماره 67، پاییز 1391، صفحه 65-96

10.22054/jmsd.2012.1866

سید حسین ابطحی؛ کاوه تیمورنژاد؛ احمدرضا سنجری


2. مدیریت مبتنی بر شایستگی و نقش آن در مدیریت منابع انسانی

دوره 15، شماره 57، بهار 1387، صفحه 1-16

سید حسین ابطحی؛ محمد منتظری


3. دیدگاه های ارزشی اعتقادی گزینش

دوره 5، شماره 19، پاییز 1374، صفحه 5-14

سید حسین ابطحی