1. تاثیر رهبری مشارکتی بر مدیریت استعداد

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 47-64

10.22054/jmsd.2016.4027

محمودرضا اسماعیلی؛ زینب امیری