1. بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی

دوره 19، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 121-149

محمود مرادی؛ فرزانه عبداللهیان؛ عاطیه صفردوست