1. تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت های عاطفی و یادگیری سازمانی

دوره 19، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 25-58

صدیقه خورشید؛ عاطفه پاشازاده