1. تأثیر سرمایه روان شناختی بر پذیرش دورکاری

دوره 19، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 95-119

داود حسین پور؛ حسین علیزاده