1. عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی برند کارکنان در بیمه

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 119-142

10.22054/jmsd.2016.4032

محمدرضا کریمی علویجه؛ سیدمحمدصادق اسحاقی؛ محمد مهدی احمدی