1. بررسی تاثیر فراموشی سازمانی بر استقرار مدیریت دانش

دوره 27، شماره 89، پاییز 1397، صفحه 39-71

10.22054/jmsd.2018.3440.1225

صدیقه محمداسماعیل؛ سیده ریحانه سید وکیلی