1. چالش‌های روابط فرد-سازمان در شرکت‌های دانش بنیان

دوره 28، شماره 92، تابستان 1398، صفحه 115-133

10.22054/jmsd.2019.10107

عباسعلی رستگار؛ بهنام گلشاهی


2. بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 157-182

10.22054/jmsd.2016.4034

عباسعلی رستگار؛ طاهره مقصودی