آ

 • آمیخته بازاریابی ارائه روشی جهت تعیین کانال توزیع خدمات: مطالعه ای در یک شرکت مخابراتی [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 57-72]

ا

 • اثربخشی تأثیر سیستم های یکپارچه سازمانی بر فرآیند تصمیم گیری [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 87-112]
 • اجتماعی شرکت رابطه توجه به مسؤولیت اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکت های صادرکننده نمونه صنایع غذایی [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 71-86]
 • اداره امور شهر عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 47-70]
 • استراتژی دانش ارائه چارچوبی برای انتخاب استراتژی دانش [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 127-150]
 • استراتژی های مدیریت دانش مفروضاتی برای پیاده سازی استراتژی های مدیریت دانش با توجه به ساختارهای سازمان [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 151-172]
 • اطلاع رسانی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 47-70]
 • اعتلای نام و نشان تجاری شرکت رابطه توجه به مسؤولیت اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکت های صادرکننده نمونه صنایع غذایی [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 71-86]
 • اعتماد عمومی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 47-70]

ب

 • بازار گرایی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت های ایرانی فعال در بازار بورس تهران [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 1-25]
 • بانکداری الکترونیکی بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان و تمایل به بانکداری الکترونیکی [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 125-136]
 • بهبود مدیریت بهره وری تبیین عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری مدیریتمواد زاید جامد شهری [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 89-114]

پ

 • پاسخگویی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 47-70]
 • پیچیدگی محیط طراحی الگوی کنترل راهبردی در سازمانهای صنعتی دفاعی [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 9-22]
 • پویایی محیط طراحی الگوی کنترل راهبردی در سازمانهای صنعتی دفاعی [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 9-22]

ت

 • تأمین کننده راهبردی مدل تصمیم گیری برای ارزیابی و گزینش بهترین تامین کننده راهبردی در زنجیره تامین با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 23-38]
 • تبلیغات اینترنتی اثربخشی تبلیغات اینترنتی بر رفتارمصرف کننده کالاها و خدمات رایانهای [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 115-124]
 • تجارت الکترونیک بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان و تمایل به بانکداری الکترونیکی [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 125-136]
 • تصمیم گیری مدل تصمیم گیری برای ارزیابی و گزینش بهترین تامین کننده راهبردی در زنجیره تامین با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 23-38]
 • تصمیم گیری چند شاخصه ارزیابی عملکرد گروه های پژوهشی در پژوهشکدهمهندسی جهاد کشاورزی با استفاده از روش VIKOR [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 40-56]
 • تغییرات بازار تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت های ایرانی فعال در بازار بورس تهران [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 1-25]
 • تیم های کاری بررسی توسعه کارآفرینانه صنایع کوچک شهرک صنعتی اراک با رویکرد ساختاری [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 113-126]
 • توسعه سازمانی بررسی توسعه کارآفرینانه صنایع کوچک شهرک صنعتی اراک با رویکرد ساختاری [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 113-126]

ح

 • حق دسترسی به اطلاعات عوامل مؤثر بر حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در حکومت های محلی: مطالعه ای در شهر مشهد [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 73-88]
 • حکمرانی خوب شهری عوامل مؤثر بر حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در حکومت های محلی: مطالعه ای در شهر مشهد [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 73-88]

د

 • درگیری با محصول اثربخشی تبلیغات اینترنتی بر رفتارمصرف کننده کالاها و خدمات رایانهای [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 115-124]

ر

 • رتبهبندی ارزیابی عملکرد گروه های پژوهشی در پژوهشکدهمهندسی جهاد کشاورزی با استفاده از روش VIKOR [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 40-56]
 • رفتار مصرف کننده اثربخشی تبلیغات اینترنتی بر رفتارمصرف کننده کالاها و خدمات رایانهای [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 115-124]
 • روش شناسی تعیین کانال توزیع و صنعت مخابرات ارائه روشی جهت تعیین کانال توزیع خدمات: مطالعه ای در یک شرکت مخابراتی [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 57-72]

س

 • ساختار سازمانی بررسی توسعه کارآفرینانه صنایع کوچک شهرک صنعتی اراک با رویکرد ساختاری [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 113-126]
 • ساختار های سازمان مفروضاتی برای پیاده سازی استراتژی های مدیریت دانش با توجه به ساختارهای سازمان [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 151-172]
 • سیستمهای اطلاعاتی تأثیر سیستم های یکپارچه سازمانی بر فرآیند تصمیم گیری [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 87-112]
 • سیستم های یکپارچه سازمانی تأثیر سیستم های یکپارچه سازمانی بر فرآیند تصمیم گیری [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 87-112]
 • سطح منابع در دسترس طراحی الگوی کنترل راهبردی در سازمانهای صنعتی دفاعی [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 9-22]
 • سهم بازار رابطه توجه به مسؤولیت اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکت های صادرکننده نمونه صنایع غذایی [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 71-86]

ش

 • شاخص ارزیابی عملکرد گروه های پژوهشی در پژوهشکدهمهندسی جهاد کشاورزی با استفاده از روش VIKOR [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 40-56]
 • شخصی سازی ارائه چارچوبی برای انتخاب استراتژی دانش [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 127-150]
 • شدت رقابت تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت های ایرانی فعال در بازار بورس تهران [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 1-25]
 • شهرداری و سازمان محلی تبیین عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری مدیریتمواد زاید جامد شهری [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 89-114]

ع

 • عملکرد تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت های ایرانی فعال در بازار بورس تهران [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 1-25]
 • عملکرد بازاریابی رابطه توجه به مسؤولیت اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکت های صادرکننده نمونه صنایع غذایی [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 71-86]

ف

 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مدل تصمیم گیری برای ارزیابی و گزینش بهترین تامین کننده راهبردی در زنجیره تامین با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 23-38]
 • فرآیند تحلیل شبکه ای مدل تصمیم گیری برای ارزیابی و گزینش بهترین تامین کننده راهبردی در زنجیره تامین با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 23-38]
 • فرآیند تصمیم گیری تأثیر سیستم های یکپارچه سازمانی بر فرآیند تصمیم گیری [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 87-112]

ق

 • قدرت خریداران تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت های ایرانی فعال در بازار بورس تهران [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 1-25]

ک

 • کار آفرینی بررسی توسعه کارآفرینانه صنایع کوچک شهرک صنعتی اراک با رویکرد ساختاری [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 113-126]
 • کارآمدی ارائه چارچوبی برای انتخاب استراتژی دانش [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 127-150]
 • کار کرد های مدیریت منابع انسانی مفروضاتی برای پیاده سازی استراتژی های مدیریت دانش با توجه به ساختارهای سازمان [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 151-172]
 • کانال توزیع ارائه روشی جهت تعیین کانال توزیع خدمات: مطالعه ای در یک شرکت مخابراتی [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 57-72]
 • کانال های اطلاعاتی در گردشگری نگرشی بر جایگاه منابع و کانال های اطلاعاتی در گردشگری [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 27-46]
 • کدگذاری ارائه چارچوبی برای انتخاب استراتژی دانش [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 127-150]
 • کنترل راهبردی طراحی الگوی کنترل راهبردی در سازمانهای صنعتی دفاعی [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 9-22]

گ

 • گروه های پژوهشی ارزیابی عملکرد گروه های پژوهشی در پژوهشکدهمهندسی جهاد کشاورزی با استفاده از روش VIKOR [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 40-56]

م

 • محتوای تبلیغات اثربخشی تبلیغات اینترنتی بر رفتارمصرف کننده کالاها و خدمات رایانهای [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 115-124]
 • مدیریت دانش ارائه چارچوبی برای انتخاب استراتژی دانش [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 127-150]
 • مدل اقتضایی طراحی الگوی کنترل راهبردی در سازمانهای صنعتی دفاعی [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 9-22]
 • مزیت رقابتی رابطه توجه به مسؤولیت اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکت های صادرکننده نمونه صنایع غذایی [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 71-86]
 • مشارکت شهروندان عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 47-70]
 • مشهد عوامل مؤثر بر حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در حکومت های محلی: مطالعه ای در شهر مشهد [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 73-88]
 • منابع اطلاعاتی در گردشگری نگرشی بر جایگاه منابع و کانال های اطلاعاتی در گردشگری [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 27-46]
 • مواد زائد جامد تبیین عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری مدیریتمواد زاید جامد شهری [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 89-114]

ن

 • نگرش نسبت بهتبلیغات اثربخشی تبلیغات اینترنتی بر رفتارمصرف کننده کالاها و خدمات رایانهای [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 115-124]
 • نوآوری ارائه چارچوبی برای انتخاب استراتژی دانش [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 127-150]

و

 • ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان و تمایل به بانکداری الکترونیکی [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 125-136]
 • ویژگی های سفر نگرشی بر جایگاه منابع و کانال های اطلاعاتی در گردشگری [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 27-46]
 • ویژگی های شخصی نگرشی بر جایگاه منابع و کانال های اطلاعاتی در گردشگری [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 27-46]
 • ویژگی های موقعیتی نگرشی بر جایگاه منابع و کانال های اطلاعاتی در گردشگری [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 27-46]
 • ویکور ارزیابی عملکرد گروه های پژوهشی در پژوهشکدهمهندسی جهاد کشاورزی با استفاده از روش VIKOR [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 40-56]