یک تجربه عملی در بکارگیری عوامل موثر انسانی در سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

استفاده بهینه از منابع انسانی و امکانات و سرمایه های سرشار این سرزمین پر نعمت جز در سایه بصیرت، تدبیر و تلاش صادقانه و اتکا به عنایات خالق متعال، و همکاری، همفکری و همدلی همگانی میسر نیست. برنامه ها و الگوهای وارداتی بدون در نظر گرفتن تعارض های فرهنگی و ارزش ها درمان مناسبی برای حل مشکلات انسانی، مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی در سازمان های ما نبوده و ضرورتا نیاز به تدوین و بکارگیری برنامه ها و الگوهای بومی – اقتضائی متکی بر تجربیات داخلی و با استفاده از تجربیات مفید دیگران می باشد.
طرح بهکار، به مفهوم بهسازی کار، ایمان و رفتار الگویی است که به گونه ای تجربی شکل گرفته و می تواند راه حل مناسبی برای دست یابی به عملکرد بهتر در جهت استفاده از نیروی انسانی باشد. در این نوشته با توجه به محدودیتها، سعی شده است ابعاد این طرح به اختصار بیان گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A practical experience in applying Human Factors in Organizations


دوره 5، شماره 19
پاییز 1374
صفحه 55-67
  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1395