تبیین الگوی اثر بخش تشویق کارکنان بخش عمومی با رویکردی کل نگرانه به پاداش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هر سازمانی خواهان جذب، حفظ و انگیزش کارکنان خود است. بسیاری بر این باورند که چنین خواسته ای هدف اولیه هر برنامه پاداش و جبران خدماتی است. در این راستا، رویکرد پاداش کل راه حلی جامع ارائه می کند. با اتخاذ این رویکرد، سازمان ها قادر خواهند بود به بهترین ترکیب از پاداش های پولی و غیر پولی دست یابند. در این مقاله تلاش می شود با توجه به رویکرد پاداش کل آرمسترانگ الگوی تشویقی مؤثری برای کارکنان بخش عمومی ارائه شود. بدین منظور، داده ها بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده از میان کارکنان بانک توسعه صادرات جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که میان عناصر پاداش کل، انگیزش و عملکرد همبستگی معنی داری وجود دارد. هم چنین، میان عناصر پاداش کل و انگیزش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. چنین رابطه مثبت و معنی داری میان عناصر پاداش کل و عملکرد نیز یافت شد. میان انگیزش کاری و عملکرد
کارکنان رابطه معنی داری به دست نیامد. ضمن اینکه از میان عناصر پاداش کل، پاداش های گروهی رابطه ای و فردی تبادلی از تأثیر بیشتری بر متغیرهای وابسته برخوردار بودند. لازم به ذکر است که روابط مذکور با کمک مدلسازی معادلات ساختاری در قالب یک الگو ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of an Effective Reward Pattern for Civil Servants of Iran, Considering the Total Reward Approach

چکیده [English]

Every organization wants to attract, retain and motivate its employees.
Many believe that such desire is an initial purpose of any reward
program. The total rewards approach provides organizations with a
total solution. By taking Armstrong’s total rewards approach,
organizations can achieve the best mix of monetary and non-monetary
rewards. In this research, it is attempted to offer an effective reward
pattern for civil servants regarding the total reward approach. Our data
were gathered by random sampling from the employees of Export
Development Bank of Iran and were analyzed using SPSS 16 and
LISREL 8/51. Results of the research show that there is a positive
meaningful correlation among elements of total reward, motivation
and performance. Also, there is a positive meaningful causal
relationship between elements of the total reward and motivation, and
between elements of total reward and performance. There is found no
causal relationship between motivation and performance. Meanwhile,
among the elements of total reward, the individual-transactional
rewards and communal-relational rewards have more effect on the
dependent variables. It is important to note that the aforesaid relations
were provided by the structural equation modeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Reward
  • Armstrong Model
  • Employees’ Performance
  • Work Motivation
  • Export Development Bank of Iran

دوره 18، شماره 64
تابستان 1390
صفحه 1-17
  • تاریخ دریافت: 29 خرداد 1390
  • تاریخ بازنگری: 30 مهر 1390
  • تاریخ پذیرش: 17 مهر 1390