1. اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی

دوره 27، شماره 87، بهار 1397، صفحه 127-146

10.22054/jmsd.2018.8653

حسین رحمان سرشت؛ مهدی جنیدی جعفری