1. دیوانسالاریها و نقش آنها در حکومت

دوره 2، شماره 7، پاییز 1371، صفحه 73-94

حسین وزیری