1. تجارت الکترونیکی و کشورهای در حال توسعه (پیشنهادهایی برای بهبود آن)

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 185-216

شهریار عزیزی


2. کاربردهای فناوری اطلاعات در تجارت الکترونیکی و چشم انداز تحقیقات آینده در این حوزه

دوره 8، شماره 29.30، تابستان 1380، صفحه 155-166

مهدی فهیمی


3. موتورهای جستجو در اینترنت

دوره 7، شماره 27.28، زمستان 1379، صفحه 199-206

حسن جوانشیر