1. توانمندسازی نیروی نیروی انسانی

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 211-232

محمد محمدی


2. تنگناهای رقابتی کشور در پیوستن به سازمان تجارت جهانی و استراتژی های موثر

دوره 8، شماره 29.30، تابستان 1380، صفحه 89-116

بهرام رضازاده


3. مدل مدیریت کیفیت فراگیر برای ایران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1374، صفحه 15-37

شمس السادات زاهدی؛ بهنام نخعی


4. نسل جدید سازمانهای یادگیرنده

دوره 4، شماره 13.14، تابستان 1373، صفحه 127-140