1. بررسی متغیرهای میانجی موثر بر رابطه بین عوامل زمینه ای و سازمانی با واکنش به تغییر و پیامدهای آن

دوره 24، شماره 77، تابستان 1394، صفحه 221-240

حمیدرضا عریضی؛ بهروز دری؛ هاجر براتی