1. بررسی نقش زمینه‌های اجتماعی - فرهنگی مدیران SMEها بر کارآفرینی شرکتی

دوره 23، شماره 76، زمستان 1393، صفحه 29-57

عبدالرضا میری؛ محمد داورزنی؛ اسماعیل سبزیکاران


2. عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی در بانک‎های خصوصی ایران

دوره 18، شماره 66، زمستان 1390، صفحه 79-99

حسن درویش؛ سید مهدی الوانی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ حسن عباس زاده