1. بررسی اثر تعدیلگری میزان اصالت رهبری ادراک شده ارائه دهنده طرح در موفقیت شرکت های دانش بنیان نوپا

دوره 28، شماره 93، پاییز 1398، صفحه 9-35

10.22054/jmsd.2019.10418

الهام یعقوبی؛ مهدی کیامهر