1. سنجش برندکارفرما

دوره 28، شماره 91، بهار 1398، صفحه 139-161

10.22054/jmsd.2019.9664

حبیب‌الله رعنایی کردشولی؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ علی اصغر مباشری