1. تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

دوره 27، شماره 90، زمستان 1397، صفحه 141-160

10.22054/jmsd.2019.9399

مهدی ابراهیمی نژاد؛ مژگان زارعی