1. چارچوبی برای تحلیل ریسک از دست رفتن دانش ناشی از خروج نیروهای دانشی

دوره 25، شماره 82، زمستان 1395، صفحه 29-59

10.22054/jmsd.2017.7146

جهانیار بامداد صوفی؛ محمد تقی تقوی فرد؛ امید ارجمند قهستانی