1. اثر نظارت و بازرسی در استقرار و تقویت فرهنگ پاسخگویی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1387، صفحه 127-142

فتاح شریف زاده؛ علی ادبی فیروزجایی