1. اثربخشی تبلیغات اینترنتی بر رفتارمصرف کننده کالاها و خدمات رایانهای

دوره 16، شماره 60، پاییز 1388، صفحه 115-124

زهره دهدشتی شاهرخ؛ نازیلا نیاکان لاهیجی