1. توضیح یک الگوی تکنولوژیک در حوزه ی مدیریت منابع انسانی

دوره 14، شماره 56، زمستان 1386، صفحه 173-196

میر علی سید نقوی؛ علی فیاضی آزاد