1. مبانی و چالش های نظری بکارگیری الگوهای مدیریت گرا در دانشگاه

دوره 14، شماره 56، زمستان 1386، صفحه 1-18

شمس السادات زاهدی؛ علی چیت ساز