1. چیستی مشارکت نظری در علم سازمان

دوره 12، شماره 48، زمستان 1384، صفحه 155-170

قنبر محمدی الیاسی