1. ارزشیابی راهبردهای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک ایران

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 139-152

شمس الدین ناظمی