1. نارسایی های ارزیابی عملکرد در مدیریت نتیجه گرا

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 3-13

سیدمهدی الوانی