1. عوامل اصلی برای ارزیابی ایزو 14000 اجرای استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 195-211

حمید صفایی