1. چالش‌های روابط فرد-سازمان در شرکت‌های دانش بنیان

دوره 28، شماره 92، تابستان 1398، صفحه 115-133

10.22054/jmsd.2019.10107

عباسعلی رستگار؛ بهنام گلشاهی


2. سه الگوی جامع برای مطالعه روابط کار در سازمانها: نظریه سیستمی، نظریه کنش اجتماعی، سنخ شناسی روابط کار

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 87-109

جهانیار بامداد صوفی


3. نظام روابط کار در عرصه ی بین المللی

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 21-40

شمس السادات زاهدی