1. نظام های پاسخگویی در بخش دولتی: دیدگاهی تطبیقی

دوره 8، شماره 29.30، تابستان 1380، صفحه 53-70

ابوالحسن فقیهی


2. دیوانسالاریها و نقش آنها در حکومت

دوره 2، شماره 7، پاییز 1371، صفحه 73-94

حسین وزیری