1. جایگاه و نقش بودجه در فرایند مدیریت

دوره 2، شماره 7، پاییز 1371، صفحه 53-72