1. تحلیل محتوای مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) طی دوره 7 ساله (96-1390)

دوره 28، شماره 93، پاییز 1398، صفحه 129-160

10.22054/jmsd.2019.10422

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شیرین اسدی خانقاه


2. بازنگری در مباحث رفتار سازمانی در عصر الکترونیک

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 243-266

اصغر صرافی زاده