1. میزان اثر بخشی نیروهای موجود در تربیت بدنی و ورزش کشور

دوره 8، شماره 29.30، تابستان 1380، صفحه 143-153

سعید صادقی بروجردی


2. بعد وظیفه ای در بهبود اثر بخشی رهبری

دوره 5، شماره 20، زمستان 1374، صفحه 75-92

عباس محمدزاده