1. سبک شما در مدیریت تعارض چیست

دوره 2، شماره 8، زمستان 1371، صفحه 95-100

مهدی الوانی